Statut Fundacji AID FOR UKRAINE

Statut Fundacji AID FOR UKRAINE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja AID FOR UKRAINE, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Polak-Błędowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdę Wołoszyn w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, w dniu 07.03.2022 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Koszalin.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać tytuły, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

1.Pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakwaterowaniu na terenie Europy 2.Organizacja pracy dla uchodźców wojennych 3.Zbiórki pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców 4.Zbiórki pieniężne i rzeczowe dla mieszkańców Ukrainy 5.Pomoc uchodźcom w opiece medycznej i edukacji.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie akcji pomocy osobom Ukrainy z udziałem innych podmiotów
 2. organizowanie pomocy medycznej, psychoterapii dla uchodźców wojennych
 3. prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług wspierających uchodźców
 4. działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą
 5. zakup i dystrybucja leków dla potrzebujących
 6. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych, pochodzących od osób fizycznych, prawnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą
 7. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe remontów obiektów i pomieszczeń przeznaczonych dla uchodźców, zarządzanie nieruchomościami
 8. dofinansowanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, które w swoim założeniach wspierają uchodźców
 9. propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych
 10. organizację zbiórek pieniężnych i rzeczowych
 11. gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji
 12. prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji
 13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji
 14. pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych
 15. aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji zawodowych
 16. organizowanie kursów nauki języka polskiego oraz języków obcych dla uchodźców wojennych
 17. pośrednictwo pracy oraz wszelka działalność związana z wyszukiwaniem i tworzeniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 18. pomoc specjalistyczną, w tym m. in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną, psychiatryczną i medyczną
 19. pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym zapewnienie noclegu, wyżywiania i transportu oraz długotrwałe formy pomocy mieszkaniowej
 20. pomoc administracyjno-prawna dla uchodźców wojennych starających się o legalny pobyt i pracę

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i instytucji oraz osób fizycznych, zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. majątku fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych;
 6. środków przekazanych Fundacji w ramach odpisów podatkowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności Organizacji Pożytku Publicznego i wolontariacie.

g. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową i koszty związane z jej prowadzeniem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

1. Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Fundator może zasiadać w organach fundacji: Zarządzie Fundacji lub Radzie Fundacji.

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.

2. Rada składa się z minimum 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3.Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 4. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statusu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członek Zarządu może pełnić swoje funkcje odpłatnie.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b.utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Obowiązki pracodawcy pełni Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa, a w przypadku Zarządu jednoosobowego, pełnomocnik powołany przez Prezesa Zarządu.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych jest uprawniony: w przypadku Zarządu jednoosobowego i dwuosobowego - każdy z członków Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego i więcej, Prezes Zarządu lub działających łącznie dwóch członków Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.